903 - ΚΑΡΥΑΤΙΣ 5ος αι. π.Χ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

90 cm